Alumnes de batxillerat en un conservatori o en un centre professional

Tots aquells alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional podran convalidar les matèries següents:
- Educació física
- Matèries de la franja d’específiques (fins a un màxim de 4 hores per curs).
Documentació que cal presentar:
1.    Sol•licitud de matèries de la franja d’optatives/específiques i/o d’una matèria de modalitat i/o de l’educació física de batxillerat basant-se en estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional (Model BDA1)


2.    Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de dansa en què s’acredita el curs que fa l’alumne/a (Model CDA1)


Un cop hàgiu lliurat la documentació, l’escola resoldrà si concedeix la convalidació de matèries de batxillerat i es notificarà a les famílies. Si s’accepta, l’alumne/a no haurà de cursar a partir d’aquell moment la matèria reconeguda i es farà constar l’adaptació curricular a Educamos.

Recordem que les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana.

En cas que l’alumne/a deixi els estudis de dansa ho ha de comunicar al centre.

Tots aquells alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional podran convalidar les matèries següents:
- Educació física
- Matèries de la franja d’específiques (fins a un màxim de 4 hores per curs).
Documentació que cal presentar:
1.    Sol•licitud de matèries de la franja d’optatives/específiques i/o d’una matèria de modalitat i/o de l’educació física de batxillerat basant-se en estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional (Model BDA1)


2.    Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de dansa en què s’acredita el curs que fa l’alumne/a (Model CDA1)


Un cop hàgiu lliurat la documentació, l’escola resoldrà si concedeix la convalidació de matèries de batxillerat i es notificarà a les famílies. Si s’accepta, l’alumne/a no haurà de cursar a partir d’aquell moment la matèria reconeguda i es farà constar l’adaptació curricular a Educamos.

Recordem que les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana.

En cas que l’alumne/a deixi els estudis de dansa ho ha de comunicar al centre.