Alumnes d'ESO que cursen estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada

Tots aquells alumnes que cursen estudis de dansa en una escola autoritzada podran convalidar les matèries següents:

Situació 1. Alumnes amb una dedicació horària d’entre 5 i 7 hores setmanals. Se’ls pot reconèixer la matèria següent:
- Educació física

Situació 2. Alumnes amb una dedicació horària de 7 hores setmanals o més. Se’ls poden reconèixer les matèries següents:
- Educació física
- Les matèries optatives de 1r a 3r curs d’ESO (2 h per curs).
- Una matèria optativa de 4t curs d’ESO (fins a un màxim de 3 hores)

Documentació que cal presentar a la secretaria de l’escola:
1. Sol•licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional o en un centre de dansa autoritzada (Model EDA1)

2. Certificat expedit per l’escola de dansa autoritzada en què s’acredita el curs i el nombre d’hores de dedicació setmanal que fa l’alumne/a (Model CDA2)

Un cop hàgiu lliurat la documentació, l’escola resoldrà si concedeix la convalidació de matèries d’ESO i es notificarà a les famílies. Si s’accepta, l’alumne/a no haurà de cursar a partir d’aquell moment la matèria reconeguda i es farà constar l’adaptació curricular a Educamos.

Recordem que les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana.
En cas que l’alumne/a deixi els estudis de dansa ho ha de comunicar al centre.

Un cop resolta afirmativament la sol•licitud, donarem a les famílies un “pla de seguiment” que quadrimestralment haurà d’omplir l’escola de dansa. D’aquesta manera, l’escola certifica que l’alumne/a fa el seguiment dels estudis pel que fa al progrés i l’assistència.
Tots aquells alumnes que cursen estudis de dansa en una escola autoritzada podran convalidar les matèries següents:

Situació 1. Alumnes amb una dedicació horària d’entre 5 i 7 hores setmanals. Se’ls pot reconèixer la matèria següent:
- Educació física

Situació 2. Alumnes amb una dedicació horària de 7 hores setmanals o més. Se’ls poden reconèixer les matèries següents:
- Educació física
- Les matèries optatives de 1r a 3r curs d’ESO (2 h per curs).
- Una matèria optativa de 4t curs d’ESO (fins a un màxim de 3 hores)

Documentació que cal presentar a la secretaria de l’escola:
1. Sol•licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional o en un centre de dansa autoritzada (Model EDA1)

2. Certificat expedit per l’escola de dansa autoritzada en què s’acredita el curs i el nombre d’hores de dedicació setmanal que fa l’alumne/a (Model CDA2)

Un cop hàgiu lliurat la documentació, l’escola resoldrà si concedeix la convalidació de matèries d’ESO i es notificarà a les famílies. Si s’accepta, l’alumne/a no haurà de cursar a partir d’aquell moment la matèria reconeguda i es farà constar l’adaptació curricular a Educamos.

Recordem que les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana.
En cas que l’alumne/a deixi els estudis de dansa ho ha de comunicar al centre.

Un cop resolta afirmativament la sol•licitud, donarem a les famílies un “pla de seguiment” que quadrimestralment haurà d’omplir l’escola de dansa. D’aquesta manera, l’escola certifica que l’alumne/a fa el seguiment dels estudis pel que fa al progrés i l’assistència.