Alumnes de batxillerat que cursen escola de dansa autoritzada

Les matèries es poden reconèixer d’acord amb dues situacions diferents, segons les càrregues horàries.

Situació 1. Alumnes amb una dedicació horària als estudis de dansa d'entre 12 i 15 hores setmanals, podran reconèixer:
- Educació física
- Matèries de la franja d’optativitat (fins a un màxim de 4 hores per curs)


Documentació que cal presentar a la secretaria de l’escola:

1.    Sol•licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques i/o de l’educació física del batxillerat basant-se en estudis de dansa en una escola autoritzada (Model BDA3)2.    Certificat expedit per l’escola de dansa autoritzada per tal que l’alumne/a pugui acollir-se al reconeixement amb reducció de matèries de batxillerat de la franja d’específiques i/o de l’educació física (Model CDA3)


Un cop hàgiu lliurat la documentació, l’escola resoldrà si concedeix la convalidació de matèries de batxillerat i es notificarà a les famílies. Si s’accepta, l’alumne/a no haurà de cursar a partir d’aquell moment la matèria reconeguda i es farà constar l’adaptació curricular a Educamos.
Recordem que les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana.

En cas que l’alumne/a deixi els estudis de dansa ho ha de comunicar al centre.


Situació 2. Alumnes amb una dedicació horària als estudis de dansa de 15 hores setmanals o més, podran reconèixer:
- Educació física
- Matèries corresponents a la franja d'optativitat (fins a un màxim de 4 hores per curs)
- Una matèria de modalitat d'un dels dos cursos.

Documentació que cal presentar a la secretaria de l’escola:

1.    Sol•licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques i/o de l’educació física del batxillerat basant-se en estudis de dansa en una escola autoritzada (Model BDA3)


2.    Certificat expedit per l’escola de dansa autoritzada en què s’acredita el curs i el nombre d’hores de dedicació setmanal que fa l’alumne/a (Model CDA3)Un cop hàgiu lliurat la documentació, l’escola resoldrà si concedeix la convalidació de matèries de batxillerat i es notificarà a les famílies. Si s’accepta, l’alumne/a no haurà de cursar a partir d’aquell moment la matèria reconeguda i es farà constar l’adaptació curricular a Educamos.

Recordem que les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana.

En cas que l’alumne/a deixi els estudis de dansa ho ha de comunicar al centre.

Les matèries es poden reconèixer d’acord amb dues situacions diferents, segons les càrregues horàries.

Situació 1. Alumnes amb una dedicació horària als estudis de dansa d'entre 12 i 15 hores setmanals, podran reconèixer:
- Educació física
- Matèries de la franja d’optativitat (fins a un màxim de 4 hores per curs)


Documentació que cal presentar a la secretaria de l’escola:

1.    Sol•licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques i/o de l’educació física del batxillerat basant-se en estudis de dansa en una escola autoritzada (Model BDA3)2.    Certificat expedit per l’escola de dansa autoritzada per tal que l’alumne/a pugui acollir-se al reconeixement amb reducció de matèries de batxillerat de la franja d’específiques i/o de l’educació física (Model CDA3)


Un cop hàgiu lliurat la documentació, l’escola resoldrà si concedeix la convalidació de matèries de batxillerat i es notificarà a les famílies. Si s’accepta, l’alumne/a no haurà de cursar a partir d’aquell moment la matèria reconeguda i es farà constar l’adaptació curricular a Educamos.
Recordem que les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana.

En cas que l’alumne/a deixi els estudis de dansa ho ha de comunicar al centre.


Situació 2. Alumnes amb una dedicació horària als estudis de dansa de 15 hores setmanals o més, podran reconèixer:
- Educació física
- Matèries corresponents a la franja d'optativitat (fins a un màxim de 4 hores per curs)
- Una matèria de modalitat d'un dels dos cursos.

Documentació que cal presentar a la secretaria de l’escola:

1.    Sol•licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques i/o de l’educació física del batxillerat basant-se en estudis de dansa en una escola autoritzada (Model BDA3)


2.    Certificat expedit per l’escola de dansa autoritzada en què s’acredita el curs i el nombre d’hores de dedicació setmanal que fa l’alumne/a (Model CDA3)Un cop hàgiu lliurat la documentació, l’escola resoldrà si concedeix la convalidació de matèries de batxillerat i es notificarà a les famílies. Si s’accepta, l’alumne/a no haurà de cursar a partir d’aquell moment la matèria reconeguda i es farà constar l’adaptació curricular a Educamos.

Recordem que les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana.

En cas que l’alumne/a deixi els estudis de dansa ho ha de comunicar al centre.