Alumnes de batxillerat que cursen música en una escola de música autoritzada 2017-2018

Tots aquells alumnes que cursen estudis de música en una escola autoritzada podran convalidar les matèries següents:
- Matèries de la franja d’específiques (fins a un màxim de 4 hores per curs)


Documentació que cal presentar a la secretaria de l’escola: 
1.    Sol•licitud de reducció de matèries batxillerat basant-se en estudis de música en una escola autoritzada (Model BMU3)2.    Certificat expedit per l’escola de música autoritzada per tal que l’alumne/a pugui acollir-se al reconeixement amb reducció de matèries de batxillerat de la franja d’específiques (Model CMU3)


Un cop hàgiu lliurat la documentació, l’escola resoldrà si concedeix la convalidació de matèries de batxillerat i es notificarà a les famílies. Si s’accepta, l’alumne/a no haurà de cursar a partir d’aquell moment la matèria reconeguda i es farà constar l’adaptació curricular a Educamos.

Recordem que les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana.

En cas que l’alumne/a deixi els estudis de música ho ha de comunicar al centre.

Tots aquells alumnes que cursen estudis de música en una escola autoritzada podran convalidar les matèries següents:
- Matèries de la franja d’específiques (fins a un màxim de 4 hores per curs)


Documentació que cal presentar a la secretaria de l’escola: 
1.    Sol•licitud de reducció de matèries batxillerat basant-se en estudis de música en una escola autoritzada (Model BMU3)2.    Certificat expedit per l’escola de música autoritzada per tal que l’alumne/a pugui acollir-se al reconeixement amb reducció de matèries de batxillerat de la franja d’específiques (Model CMU3)


Un cop hàgiu lliurat la documentació, l’escola resoldrà si concedeix la convalidació de matèries de batxillerat i es notificarà a les famílies. Si s’accepta, l’alumne/a no haurà de cursar a partir d’aquell moment la matèria reconeguda i es farà constar l’adaptació curricular a Educamos.

Recordem que les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana.

En cas que l’alumne/a deixi els estudis de música ho ha de comunicar al centre.