Alumnes de batxillerat que cursen música en un conservatori o en un centre professional 2018-2019

Tots aquells alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional podran convalidar les matèries següents:

- Matèries corresponents a la franja d’específiques (fins a un màxim de 4 hores per curs).


Documentació que cal presentar a la secretaria de l'escola:
1.    Sol•licitud de matèries de la franja d’específiques batxillerat basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional (Model BMU1)2.    Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música en què s’acredita el curs que fa l’alumne/a (Model CMU1)


Un cop hàgiu lliurat la documentació, l’escola resoldrà si concedeix la convalidació de matèries de batxillerat i es notificarà a les famílies. Si s’accepta, l’alumne/a no haurà de cursar a partir d’aquell moment la matèria reconeguda i es farà constar l’adaptació curricular a Educamos.

Recordem que les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana.

En cas que l’alumne/a deixi els estudis de música ho ha de comunicar al centre.
Tots aquells alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional podran convalidar les matèries següents:

- Matèries corresponents a la franja d’específiques (fins a un màxim de 4 hores per curs).


Documentació que cal presentar a la secretaria de l'escola:
1.    Sol•licitud de matèries de la franja d’específiques batxillerat basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional (Model BMU1)2.    Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música en què s’acredita el curs que fa l’alumne/a (Model CMU1)


Un cop hàgiu lliurat la documentació, l’escola resoldrà si concedeix la convalidació de matèries de batxillerat i es notificarà a les famílies. Si s’accepta, l’alumne/a no haurà de cursar a partir d’aquell moment la matèria reconeguda i es farà constar l’adaptació curricular a Educamos.

Recordem que les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana.

En cas que l’alumne/a deixi els estudis de música ho ha de comunicar al centre.