Alumnes de batxillerat que cursen música en una escola de música autoritzada 2018-2019

Per poder sol·licitar el reconeixement de matèries de batxillerat cal complir els requisits següents:

a. Cursar ensenyaments en alguna de les escoles de música autoritzades, que es poden consultar al cercador de centres del Departament.
b. Haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau professional de música en un conservatori o en un centre professional.
c. Cursar estudis de música que inclouen, com a mínim: Llenguatge musical o Harmonia, Instrument i Pràctica instrument en grup.
d. Una dedicació horària a l’escola de música de 4 hores setmanals o més.

Les matèries que es poden reconèixer són:

- Matèries de la franja d’específiques (fins a un màxim de 4 hores per curs)


Documentació que cal presentar a la secretaria de l’escola:

1.    Sol•licitud de reducció de matèries batxillerat basant-se en estudis de música en una escola autoritzada (Model BMU3)2.    Certificat expedit per l’escola de música autoritzada per tal que l’alumne/a pugui acollir-se al reconeixement amb reducció de matèries de batxillerat de la franja d’específiques (Model CMU3)


Un cop hàgiu lliurat la documentació, l’escola resoldrà si concedeix la convalidació de matèries de batxillerat i es notificarà a les famílies. Si s’accepta, l’alumne/a no haurà de cursar a partir d’aquell moment la matèria reconeguda i es farà constar l’adaptació curricular a Educamos.

Recordem que les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana.

En cas que l’alumne/a deixi els estudis de música ho ha de comunicar al centre.
Per poder sol·licitar el reconeixement de matèries de batxillerat cal complir els requisits següents:

a. Cursar ensenyaments en alguna de les escoles de música autoritzades, que es poden consultar al cercador de centres del Departament.
b. Haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau professional de música en un conservatori o en un centre professional.
c. Cursar estudis de música que inclouen, com a mínim: Llenguatge musical o Harmonia, Instrument i Pràctica instrument en grup.
d. Una dedicació horària a l’escola de música de 4 hores setmanals o més.

Les matèries que es poden reconèixer són:

- Matèries de la franja d’específiques (fins a un màxim de 4 hores per curs)


Documentació que cal presentar a la secretaria de l’escola:

1.    Sol•licitud de reducció de matèries batxillerat basant-se en estudis de música en una escola autoritzada (Model BMU3)2.    Certificat expedit per l’escola de música autoritzada per tal que l’alumne/a pugui acollir-se al reconeixement amb reducció de matèries de batxillerat de la franja d’específiques (Model CMU3)


Un cop hàgiu lliurat la documentació, l’escola resoldrà si concedeix la convalidació de matèries de batxillerat i es notificarà a les famílies. Si s’accepta, l’alumne/a no haurà de cursar a partir d’aquell moment la matèria reconeguda i es farà constar l’adaptació curricular a Educamos.

Recordem que les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana.

En cas que l’alumne/a deixi els estudis de música ho ha de comunicar al centre.