Casos excepcionals de dedicació intensiva de l’esport

Es convalidarà l’àrea d’educació física en aquells casos en què l’alumnat d'ESO demostri una pràctica intensiva de l’esport. La comissió d’atenció a la diversitat esportiva (CADE) del centre pot proposar un Pla Individualitzat (PI) que comporti el reconeixement de la matèria d’educació física  i d’algunes optatives encara que l’alumne/a no disposi de l’acreditació ARC (esportista d'alt rendiment). Aquesta informació no serveix per als alumnes que l'any passat ja vau demanar el reconeixement de la matèria.


Documentació que cal presentar a la secretaria de l’escola:

- Sol•licitud signada pel pare, mare o representants legals de l’alumne/a (document on sol•liciteu a l'escola la vostra voluntat de reconeixement de la matèria d'educació física per pràctica intensa de l'esport).

- Certificat del club o entitat reconeguda per la federació. En aquest document hi han de constar:
   a. Les hores d’entrenament setmanal i les de cap de setmana.
   b. Les dades del centre esportiu i de la persona responsable dels entrenaments.
   c. La signatura de la coordinació, direcció o presidència de l’entitat, a més del segell del club.

- Certificat que acrediti la categoria i el grup de competició en què l’alumne/a es troba federat durant el curs actual.

- Certificat de participació en un campionat amb la selecció catalana i/o espanyola durant el present any o el curs anterior, si s’escau, o les hores d’entrenament amb les federacions.

- Altres mèrits esportius que ajudin a valorar mèrits de pràctica intensa de l’esport:
    a. Campionats internacionals.
    b. Títols aconseguits dins de les federacions pertinents.
    c. Desenvolupament esportiu dins del club.
    d. Acreditacions de seleccions comarcals o provincials.
    e. Altres.

Per poder optar a aquesta convalidació, en primer lloc s’analitzarà la documentació aportada i, en segon lloc, caldrà que l’alumne/a superi les proves físiques determinades per l’escola.

Les proves físiques que determinen les competències esportives bàsiques per sol•licitar la convalidació són una prova de coordinació (circuit, salts a corda), una prova de resistència en carrera (circuit de carrera contínua i course navette) i una prova de natació. 

L’escola recordarà a les famílies la data i hora d’aquestes proves físiques i, en cas que l’alumne/a no s’hi presenti, quedarà anul•lat el procés de convalidació. La baremació d’aquestes proves de competències esportives anirà marcada a criteri de l’àmbit d’educació física.

Si l’alumne/a és considerat apte, la CADE concedirà el reconeixement de pràctica intensa de l’esport i es farà el reconeixement de la matèria d'educació física.

Cal presentar la documentació a la secretaria de l'escola abans del 15 d'octubre i, tot i que ja us ho recordarem, el 17 d'octubre farem les proves físiques. Aquesta convocatòria us la comunicarem a través de correu electrònic.

Mentre no es resolgui la sol•licitud i no es convalidi la matèria, tots els aspirants hauran de fer el seguiment habitual de les classes d'educació física.


Es convalidarà l’àrea d’educació física en aquells casos en què l’alumnat d'ESO demostri una pràctica intensiva de l’esport. La comissió d’atenció a la diversitat esportiva (CADE) del centre pot proposar un Pla Individualitzat (PI) que comporti el reconeixement de la matèria d’educació física  i d’algunes optatives encara que l’alumne/a no disposi de l’acreditació ARC (esportista d'alt rendiment). Aquesta informació no serveix per als alumnes que l'any passat ja vau demanar el reconeixement de la matèria.


Documentació que cal presentar a la secretaria de l’escola:

- Sol•licitud signada pel pare, mare o representants legals de l’alumne/a (document on sol•liciteu a l'escola la vostra voluntat de reconeixement de la matèria d'educació física per pràctica intensa de l'esport).

- Certificat del club o entitat reconeguda per la federació. En aquest document hi han de constar:
   a. Les hores d’entrenament setmanal i les de cap de setmana.
   b. Les dades del centre esportiu i de la persona responsable dels entrenaments.
   c. La signatura de la coordinació, direcció o presidència de l’entitat, a més del segell del club.

- Certificat que acrediti la categoria i el grup de competició en què l’alumne/a es troba federat durant el curs actual.

- Certificat de participació en un campionat amb la selecció catalana i/o espanyola durant el present any o el curs anterior, si s’escau, o les hores d’entrenament amb les federacions.

- Altres mèrits esportius que ajudin a valorar mèrits de pràctica intensa de l’esport:
    a. Campionats internacionals.
    b. Títols aconseguits dins de les federacions pertinents.
    c. Desenvolupament esportiu dins del club.
    d. Acreditacions de seleccions comarcals o provincials.
    e. Altres.

Per poder optar a aquesta convalidació, en primer lloc s’analitzarà la documentació aportada i, en segon lloc, caldrà que l’alumne/a superi les proves físiques determinades per l’escola.

Les proves físiques que determinen les competències esportives bàsiques per sol•licitar la convalidació són una prova de coordinació (circuit, salts a corda), una prova de resistència en carrera (circuit de carrera contínua i course navette) i una prova de natació. 

L’escola recordarà a les famílies la data i hora d’aquestes proves físiques i, en cas que l’alumne/a no s’hi presenti, quedarà anul•lat el procés de convalidació. La baremació d’aquestes proves de competències esportives anirà marcada a criteri de l’àmbit d’educació física.

Si l’alumne/a és considerat apte, la CADE concedirà el reconeixement de pràctica intensa de l’esport i es farà el reconeixement de la matèria d'educació física.

Cal presentar la documentació a la secretaria de l'escola abans del 15 d'octubre i, tot i que ja us ho recordarem, el 17 d'octubre farem les proves físiques. Aquesta convocatòria us la comunicarem a través de correu electrònic.

Mentre no es resolgui la sol•licitud i no es convalidi la matèria, tots els aspirants hauran de fer el seguiment habitual de les classes d'educació física.