CONEIX EL BATXILLERAT!

Formulari

mataro@escolapia.cat

93 790 16 27

El teu futur professional depèn de les decisions que prenguis!

El nostre projecte educatiu promou que els alumnes siguin capaços de desenvolupar la seva personalitat, actuar per millorar la societat i de construir coneixement.

Estructura curricular

Currículum diversificat i personalitzat

Tria de matèries

Les PAU

Seguiment acadèmic

Resultats

DESCOBREIX LES NOSTRES INSTAL.LACIONS

TOUR VIRTUAL

TOUR LABORATORI

TOUR ARTÍSTIC

QUÈ EN DIUEN ELS NOIS I NOIES?

ATENCIÓ A L’ALUMNAT

ESCOLA MULTILINGÜE

PLANS INDIVIDUALITZATS

Treballem a partir de les capacitats personals de cada alumne, intentant oferir una educació integral, amb activitats escolars i extraescolars que ajudin al creixement personal tot potenciant les seves aptituds. L’atenció personalitzada és l’eix vertebrador de la formació i una eina bàsica per atendre la diversitat i la singularitat de l’alumnat. També disposem d’atenció psicopedagògica específica.

Els nostres alumnes poden escollir, dins el currículum optatiu, una quarta llengua (alemany o francès) que poden mantenir al llarg de l’etapa d’ESO i batxillerat. A més, els oferim participar a les proves oficials d’idiomes que acrediten els coneixements assolits.

Els alumnes amb Necessitats Educatives Especials (Dislèxia, Trastorn per Dèficit d’Atenció, Trastorn de l’Espectre Autista, Altes Capacitats…) amb un informe de diagnosi poden gaudir d’un Pla Individualitzat  que s’adapti a les seves necessitats i en el marc de l’etapa educativa de Batxillerat.

L’escola disposa dels protocols que recullen aquestes línies d’actuació i l’equip docent té la formació escaient per atendre aquestes necessitats.