CRITERIS DE BAREMACIÓ

INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO

50 PUNTS

Quan l’alumne té germans escolaritzats al centre en el moment en què es presenta la preinscripció. Aquest criteri és aplicable als infants i joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Proximitat del domicili o del lloc de treball (només es tindrà en compte una de les dues situacions següents)

30 PUNTS

– Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui dins de l’àrea de proximitat del centre.

20 PUNTS

– Quan a instància de la persona sol·licitant, es prengui en consideració l’adreça del lloc de treball d’un d’ells  i aquest estigui dins l’àrea de proximitat del centre.

L’ÀREA DE PROXIMITAT DEL NOSTRE CENTRE ÉS MATARÓ, ZONA ÚNICA

10 PUNTS

Quan el pare, mare, tutor/a siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora.

CRITERIS COMPLEMENTARIS

10 PUNTS

Criteri del pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al centre educatiu

15 PUNTS

Quan l’alumne/a, mare, pare, tutor/a, germà o germana de l’alumne/a acrediti una discapacitat igual o superior al 33%.

10 PUNTS

Acreditar condició legal de família monoparental o nombrosa

10 PUNTS

Acreditar la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme

10 PUNTS

Ser bessó o trigèmin. Quan l’alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple

10 PUNTS

Quan l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment familiar

CRITERIS ESPECÍFICS

Tenen preferència els alumnes que procedeixin de centres i ensenyaments adscrits. El nostre centre adscrit a 1r d’ESO és l’escola Mare de Déu de Lourdes.