CRITERIS DE BAREMACIÓ

BATXILLERAT

40 PUNTS

Quan l’alumne/a té germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció. Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d’acolliment familiar.

Proximitat del domicili o del lloc de treball (només es tindrà en compte una de les dues situacions següents)

30 PUNTS

– Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui dins de l’àrea de proximitat del centre.

20 PUNTS

– Quan a instància de la persona sol·licitant, es prengui en consideració l’adreça del lloc de treball d’un d’ells  i aquest estigui dins l’àrea de proximitat del centre.

L’ÀREA DE PROXIMITAT DEL NOSTRE CENTRE ÉS MATARÓ, EXCEPTE PEL BATXILLERAT D’ARTS QUE ÉS LA COMARCA DEL MARESME

10 PUNTS

Quan el pare, mare, tutor/a siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora.

10 PUNTS

Quan l’alumne/a, mare, pare, tutor/a, germà o germana de l’alumne/a acrediti una discapacitat igual o superior al 33%.

Expedient acadèmic: s’assignen els punts corresponents a la nota mitjana calculada en dos decimals dels tres primers cursos de l’ESO (alumnes que actualment cursen quart), o bé, la nota mitjana de l’expedient acadèmic dels estudis que permeten l’accés (els quatre cursos en el cas que tots estiguin avaluats definitivament).

CRITERIS COMPLEMENTARIS

15 PUNTS

Acreditar condició legal de família nombrosa o monoparental