CRITERIS DE BAREMACIÓ

INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO

40 PUNTS

Quan l’alumne/a té germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció. Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d’acolliment familiar.

Proximitat del domicili o del lloc de treball (només es tindrà en compte una de les dues situacions següents)

30 PUNTS

– Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui dins de l’àrea de proximitat del centre.

20 PUNTS

– Quan a instància de la persona sol·licitant, es prengui en consideració l’adreça del lloc de treball d’un d’ells  i aquest estigui dins l’àrea de proximitat del centre.

L’ÀREA DE PROXIMITAT DEL NOSTRE CENTRE ÉS MATARÓ, ZONA ÚNICA

10 PUNTS

Quan el pare, mare, tutor/a siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora.

10 PUNTS

Quan l’alumne/a, mare, pare, tutor/a, germà o germana de l’alumne/a acrediti una discapacitat igual o superior al 33%.

CRITERIS COMPLEMENTARIS

15 PUNTS

Acreditar condició legal de família nombrosa

CRITERIS ESPECÍFICS

Tenen preferència els alumnes que procedeixin de centres i ensenyaments adscrits. El nostre centre adscrit a 1r d’ESO és l’escola Mare de Déu de Lourdes.