CRITERIS DE BAREMACIÓ

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

Expedient acadèmic de l’alumne/a.

IMPORTANT: PER ACCEDIR A AQUESTS ESTUDIS NO ES TÉ EN COMPTE LA PROXIMITAT DEL DOMICILI DE L’ALUMNE/A. L’ÚNIC CRITERI D’ADMISSIÓ ÉS LA QUALIFICACIÓ MITJANA DELS ESTUDIS QUE EN PERMETEN L’ACCÉS.