INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO

Imprès de preinscripció

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Si està en situació d’acolliment, la resolució corresponent del Departament de Benestar Social i Família.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a)

o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

Original de la TSI (targeta sanitària individual)

Full d’autorització de dades omplert

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ser menor de 14 anys.

Altra documentació a presentar únicament per justificar els criteris de baremació

Germans escolaritzats al centre en el moment en què es presenta la preinscripció (40 punts)

– No cal documentació acreditativa. El centre comprova aquesta circumstància.

Pares o tutors legals que treballen al centre (40 punts)

No cal documentació acreditativa.

Domicili del sol·licitant dins l’àrea de proximitat del centre (30 punts)

S’acredita presentant l’original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres. En cas que el domicili habitual que s’al·lega no coincideixi amb el del DNI, amb el de la targeta on consta el NIE o es tracta de persones que no han de tenir NIE, caldrà portar:

– Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Proximitat del lloc de treball (20 punts)

En el cas que es tingui en compte el lloc de treball, s’entregarà còpia del contracte laboral o certificat emès a l’efecte per l’empresa. En el cas de treballadors autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’ha de presentar una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en els cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

Discapacitat de l’alumne/a, mare, pare, tutor/a o germans (10 punts)

Original i fotocòpia del certificat de discapacitat del Departament de Benestar Social i Família de la persona que al·legui aquesta condició. També s’admetran els certificats de discapacitats emesos per l’ICAM (institut Català d’Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, en els certificats s’haurà d’acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.

Condició legal de família nombrosa (15 punts)

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental VIGENT.

Beneficiaris de renda mínima d’inserció (10 punts)

Documentació acreditativa de ser beneficiari d’aquesta prestació econòmica.