Espai informatiu COVID-19

consultes.covid@mataro.epiaedu.cat

No podeu portar el vostre fill o filla a l’escola si:

 • Té algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19:
  • Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC)
  • Tos
  • Dificultat per a respirar
  • Mal de coll*
  • Refredat nasal*
  • Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
  • Mal de panxa amb vòmits o diarrea
  • Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

*Només si apareixen conjuntament amb algun altre símptoma de la llista.

 • Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
 • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
 • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 • Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

En el cas dels alumnes amb malalties crònica d’elevada complexitat que puguin augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, com ara malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport respiratori o malalties cardíaques greus, la família o tutor/a i l’equip pediàtric hauran de valorar les implicacions a l’hora de reprendre l’educació presencial. En cas que no sigui possible, la formació es continuarà fent via no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar.

Les entrades i sortides del centre es duran a terme de manera esglaonada i/o utilitzant diferents portals d’accés per tal d’evitar aglomeracions. A cada porta d’entrada hi haurà una persona que confirmi amb la família o l’infant que no ha presentat símptomes compatibles. Entrades i sortides esglaonades sense temps mínim entre grups.

L’organització en grups de convivència estable permet controlar el risc de transmissió del virus en facilitar la identificació dels contactes estrets pet al d’aïllar-los preventivament. No hi ha distància mínima dins d’un mateix grup de convivència estable.

Són grups estable d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeixen la socialització de les persones que els integren.

Altres docents o personal de suport educatiu a l’educació inclusiva també en poden formar part, si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup.

Els grups de convivència estable tindran el mínim contacte possible amb la resta de grups i sempre amb les mesures de protecció recomanades.

Quan es doni coincidència entre infants de grups estables diferents, com ara en el cas del servei d’acollida o les activitats extraescolars, caldrà extremar les mesures de protecció tant dels infants com de les persones que els atenen (distància, mascareta, rentat de mans).

Aquestes activitats es duran a terme a l’aire lliure o, si no és possible, en espais molt ben ventilats, i caldrà diposar d’un bon registre dels infants participants per mantenir la traçabilitat.

L’ús de la mascareta no serà obligatori en el cas dels alumnes d’Educació infantil (de 0 a 6 anys).

De 1r a 6è de primària (de 6 a 12 anys) i durant les primeres dues setmanes de curs l’ús de mascareta serà obligatori, tanbé quan s’estigui amb el grup de convivència dins de l’aula. Passat aquest període, es revisarà l’obligatorietat a partir dels 6 anys, i es determinarà en funció del territori i estat de la pandèmia.

Pel que fa als alumnes de  secundària, batxillerat, formació professional i centres de formació d’adults, aixó com el personal docent i no docent del centre, l’ús de la mascareta és obligatori, tot i que s’estigui amb el grup de convivència estable.

La mascareta s’haurà de dur posada de casa i en bon estat. Només es poden manipular amb les mans les gomes (per treure-la i posar-la). Cada nen haurà de portar una bossa de paper o plàstic per desar-la en cas que sigui necessari.

Es recomana que la mascareta sigui higiènica i, si és possible, que compleixi les normes UNE. Pot ser casolana, n’hi ha prou amb què cobreixi bé el nas, la boca i la barbeta, i que estigui neta.

L’escola garantirà l’accés a gel hidroalcòholic i/o sabons allà on sigui necessari per fer una higiene de mans freqüent.

Els alumnes s’hauran de rentar els mans:

 • A l’arribada i a la sortida del centres educatiu.
 • Abans i després dels àpats.
 • Abans i després d’anara al lavabo.
 • Abans i després de les diferents activitats.

D’altra banda, es reforçarà la la neteja, ventilació i desinfecció dels espais.

No hi ha distància mínima dins d’un mateix grup de convivència estable. També es garantirà una correcta ventilació (un mínim de 10 minuts 3 vegades al dia), i la neteja i la desinfecció de l’espai, així com de les superfícies d’ús comú i dels estris i els materials.

Els materials es netejaran i desinfectarà amb procediments adaptats al tipus de material diàriament o quan hi hagi un canvi de grup d’alumnes.

 • Els edificis escolars disposen de ventilació natural mitjançant finestres i portes. Aquesta ventilació ha de ser creuada i contínua. Per tal que la ventilació sigui més efectiva, convé provocar fluxos d’aire creuats, obrint finestres i portes que es trobin oposades entre si per tal que corri l’aire, de manera que faci un escombrat de l’aire interior i es renovi amb l’aire exterior. Cal que aquestes finestres i portes estiguin obertes el màxim d’hores possibles.
 • De manera general, en una aula s’aconsegueix la ventilació adequada obrint les finestres 20 centímetres quan es tracta de finestres corredisses o oscil·lobatents, o obrint les lamel·les en un angle de 45 graus de manera continuada i mantenint les portes totalment obertes. Els dies ventosos o amb gran diferència de temperatura entre l’exterior i l’interior faciliten la ventilació i permeten obertures.
 • El repartiment de l’obertura entre totes les finestres de l’aula aconsegueix una millor ventilació. És més eficaç obrir de manera parcial diverses finestres que obrir al màxim una sola finestra, encara que la superfície oberta total sigui la mateixa.
 • Cal mantenir una lleugera obertura de portes i finestres de les zones comunes (passadissos i vestíbuls) a l’exterior.
 • És important ventilar les aules i estances a partir del moment en què arribi l’alumnat, durant l’activitat lectiva i al final de la jornada. Cal tenir en compte que una aula buida i ben ventilada després de la seva darrera ocupació, té l’aire lliure de virus i que la velocitat de la renovació de l’aire és molt més gran que la velocitat de pèrdua de càrrega tèrmica a l’aula. Per tal de cercar l’equilibri entre la ventilació i el confort tèrmic cal escalfar les aules amb les finestres tancades abans de l’arribada d’alumnes, com a mínim una hora. Al final de la jornada cal obrir totes les finestres i les portes de les aules com a mínim 30 minuts. 
 • Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal fer ventilacions totals de 10 minuts per renovar bé l’aire. Un cop passat aquest temps, cal tancar i escalfar l’espai per millorar el confort tèrmic fins que retorni l’alumnat.
 • Les aules amb ventilació mecànica, com bombes de fred i calor instal·lades en els mòduls prefabricats, cal que duguin a terme també ventilació natural tal com està indicat. Els aparells de ventilació han d’estar orientats cap el sostre.
 • Els centres ubicats en edificis construïts o remodelats a partir del 2007 compleixen el RITE i disposen d’una instal·lació que permet la ventilació dels espais. Un cop comprovat pel personal tècnic que la instal·lació funciona correctament, la seva posada en funcionament assegura la renovació de l’aire i, per tant, no és necessària l’obertura de finestres.
 • Sens perjudici de l’orientació bàsica que la ventilació és recomanable que sigui continuada, cal mantenir les portes i les finestres obertes un mínim de 20 centímetres, entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva.
 • En el cas de les llars d’infants es recomana obrir les finestres per ventilar l’aula durant 5 minuts cada 30 minuts d’activitat.
 • Gimnasos. En funció de l’activitat que es faci en una estança, el risc de contagi és diferent. Quan es porten a terme activitats físiques, la taxa de respiració és més gran i el risc de contagi és més elevat. Es recomana que aquestes activitats es portin a terme a l’aire lliure. En casos excepcionals, quan això no sigui possible, cal que es mantingui l’espai del gimnàs permanentment ventilat amb totes les portes i finestres.
 • Cal que els lavabos estiguin permanentment ben ventilats mentre estiguin oberts a les persones usuàries. Per aquest motiu, si tenen extracció forçada d’aire és recomanable que sigui ininterrompuda mentre el centre estigui obert. Si tenen ventilació natural, caldrà que les finestres romanguin sempre obertes.
 • Els menjadors són també espais d’especial atenció, atès que en el moment de menjar no s’usa mascareta, per la qual cosa també s’hi recomana una ventilació màxima amb totes les portes i finestres obertes de manera continuada.

Al pati, es permet la interacció de diferents grups de convivència estable amb l’ús de mascareta.

 • S’organitzarà l’entrada dels infants per mantenir sempre la distància de seguretat.
 • Caldrà rentar-se les mans abans i després de dinar.
 • Els alumnes de diferents grups estables no podran seure junts.
 • El menjar se servirà en plats individuals i no es podrà compartir.
 • A les taules no hi haurà elements per compartir, com ara setrilleres, cistell per al pa…
 • Només es podrà compartir la gerra d’aigua que servirà un monitor o un alumne responsable (sempre el mateix).
 • L’alumnat no podrà col·laborar en les activitats de cuina ni en el servei de menjar.
 • Abans i després de cada àpat, les taules es netejaran i es desinfectaran i l’espai es ventilarà.
 • En cas que sigui necessari per garantir la distància física, es poden habilitar dins del centre educatiu altres espais per menjar diferents al menjador.