Espai informatiu COVID-19

Pla d’organització del centre

consultes.covid@mataro.epiaedu.cat

No podeu portar el vostre fill o filla a l’escola si:

 • Té algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19:
  • Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC)
  • Tos
  • Dificultat per a respirar
  • Mal de coll*
  • Refredat nasal*
  • Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
  • Mal de panxa amb vòmits o diarrea
  • Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

*Només si apareixen conjuntament amb algun altre símptoma de la llista.

 • Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
 • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
 • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 • Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

En el cas dels alumnes amb malalties crònica d’elevada complexitat que puguin augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, com ara malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport respiratori o malalties cardíaques greus, la família o tutor/a i l’equip pediàtric hauran de valorar les implicacions a l’hora de reprendre l’educació presencial. En cas que no sigui possible, la formació es continuarà fent via no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar.

Les entrades i sortides del centre es duran a terme de manera esglaonada i/o utilitzant diferents portals d’accés per tal d’evitar aglomeracions. Es recomana que la persona encarregada d’acompanyar l’infant a l’escola i de recollir-lo sempre sigui la mateixa. A cada porta d’entrada hi haurà una persona que confirmi amb la família o l’infant que no ha presentat símptomes compatibles. En aquest sentit, els centres docents realitzaran un control diari de la temperatura als alumnes.

L’organització en grups de convivència estable permet controlar el risc de transmissió del virus en facilitar la identificació dels contactes estrets pet al d’aïllar-los preventivament.

Són grups estable d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeixen la socialització de les persones que els integren.

Altres docents o personal de suport educatiu a l’educació inclusiva també en poden formar part, si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup.

Els grups de convivència estable tindran el mínim contacte possible amb la resta de grups i sempre amb les mesures de protecció recomanades.

Quan es doni coincidència entre infants de grups estables diferents, com ara en el cas del servei d’acollida o les activitats extraescolars, caldrà extremar les mesures de protecció tant dels infants com de les persones que els atenen (distància, mascareta, rentat de mans).

Aquestes activitats es duran a terme a l’aire lliure o, si no és possible, en espais molt ben ventilats, i caldrà diposar d’un bon registre dels infants participants per mantenir la traçabilitat.

L’ús de la mascareta no serà obligatori en el cas dels alumnes d’Educació infantil (de 0 a 6 anys).

De 1r a 6è de primària (de 6 a 12 anys) i durant les primeres dues setmanes de curs l’ús de mascareta serà obligatori, tanbé quan s’estigui amb el grup de convivència dins de l’aula. Passat aquest període, es revisarà l’obligatorietat a partir dels 6 anys, i es determinarà en funció del territori i estat de la pandèmia.

Pel que fa als alumnes de  secundària, batxillerat, formació professional i centres de formació d’adults, aixó com el personal docent i no docent del centre, l’ús de la mascareta és obligatori, tot i que s’estigui amb el grup de convivència estable.

La mascareta s’haurà de dur posada de casa i en bon estat. Només es poden manipular amb les mans les gomes (per treure-la i posar-la). Cada nen haurà de portar una bossa de paper o plàstic per desar-la en cas que sigui necessari.

Es recomana que la mascareta sigui higiènica i, si és possible, que compleixi les normes UNE. Pot ser casolana, n’hi ha prou amb què cobreixi bé el nas, la boca i la barbeta, i que estigui neta.

L’escola garantirà l’accés a gel hidroalcòholic i/o sabons allà on sigui necessari per fer una higiene de mans freqüent.

Els alumnes s’hauran de rentar els mans:

 • A l’arribada i a la sortida del centres educatiu.
 • Abans i després dels àpats.
 • Abans i després d’anara al lavabo.
 • Abans i després de les diferents activitats.

D’altra banda, es reforçarà la la neteja, ventilació i desinfecció dels espais.

A les aules es garantirà la separació mínima d’1 metre entre alumnes. També es garantirà una correcta ventilació (un mínim de 10 minuts 3 vegades al dia), i la neteja i la desinfecció de l’espai, així com de les superfícies d’ús comú i dels estris i els materials.

Sempre que sigui possible, el material serà d’ús individual exclusiu. En cas que s’hagi de compartir, es recomana que només es faci amb el grup de convivència estable.

Els materials es netejaran i desinfectarà amb procediments adaptats al tipus de material diàriament o quan hi hagi un canvi de grup d’alumnes.

Al pati, s’ha d’estar amb el grup estable de convivència i no es poden compartir ni estris, ni joguines, ni menjar.

 • S’organitzarà l’entrada dels infants per mantenir sempre la distància de seguretat.
 • Caldrà rentar-se les mans abans i després de dinar.
 • Els alumnes de diferents grups estables no podran seure junts.
 • El menjar se servirà en plats individuals i no es podrà compartir.
 • A les taules no hi haurà elements per compartir, com ara setrilleres, cistell per al pa…
 • Només es podrà compartir la gerra d’aigua que servirà un monitor o un alumne responsable (sempre el mateix).
 • L’alumnat no podrà col·laborar en les activitats de cuina ni en el servei de menjar.
 • Abans i després de cada àpat, les taules es netejaran i es desinfectaran i l’espai es ventilarà.
 • En cas que sigui necessari per garantir la distància física, es poden habilitar dins del centre educatiu altres espais per menjar diferents al menjador.