BATXILLERAT 

Currículum
acció tutorial
Metodologia
Batxillerat Online

El nostre projecte educatiu segueix l’estil metodològic de l’Escola Pia de Catalunya, que promou que els alumnes siguin capaços de desenvolupar la seva personalitat, actuar per millorar la societat i de construir coneixement.

Atenció a l’alumnat

Treballem a partir de les capacitats personals de cada alumne, intentant oferir una educació integral amb activitats que ajudin al creixement personal tot potenciant les seves aptituds. L’atenció personalitzada és l’eix vertebrador de la formació i una eina bàsica per atendre la diversitat i la singularitat de l’alumnat. També disposem d’atenció psicopedagògica específica.

Escola multilingüe

Els nostres alumnes poden escollir, dins el currículum optatiu, una quarta llengua (alemany o francès) que poden mantenir al llarg de l’etapa d’ESO i batxillerat. A més, els oferim participar a les proves oficials d’idiomes que acrediten els coneixements assolits.

El currículum de batxillerat s’ajusta a la normativa vigent. Oferim les modalitats de ciències i tecnologia, d’humanitats i ciències socials, i arts plàstiques, imatge i disseny. En tots els casos els currículums són semioberts, és a dir, que els alumnes es poden confeccionar el currículum de manera personalitzada i adaptada a les seves necessitats.

BATXILLERAT DUAL

Normes particulars
LOMLOE – Competències Clau i Criteris d’Avaluació
Normativa reclamacions i repetició