BATXILLERAT

Currículum
acció tutorial
Metodologia
BAT a casa

El nostre projecte educatiu segueix l’estil metodològic de l’Escola Pia de Catalunya, que promou que els alumnes siguin capaços de desenvolupar la seva personalitat, actuar per millorar la societat i de construir coneixement.

Atenció a l’alumnat

Treballem a partir de les capacitats personals de cada alumne, intentant oferir una educació integral, amb activitats escolars i extraescolars que ajudin al creixement personal tot potenciant les seves aptituds. L’atenció personalitzada és l’eix vertebrador de la formació i una eina bàsica per atendre la diversitat i la singularitat de l’alumnat. També disposem d’atenció psicopedagògica específica.

Escola multilingüe

Els nostres alumnes poden escollir, dins el currículum optatiu, una quarta llengua (alemany o francès) que poden mantenir al llarg de l’etapa d’ESO i batxillerat. A més, els oferim participar a les proves oficials d’idiomes que acrediten els coneixements assolits.

El currículum de batxillerat s’ajusta a la normativa vigent. Oferim les modalitats de ciències i tecnologia, d’humanitats i ciències socials i artística. En tots els casos els currículums són semioberts, és a dir, que els alumnes es poden confeccionar el currículum de manera personalitzada i adaptada a les seves necessitats.

BATXILLERAT DUAL