CURRÍCULUM BATXILLERAT

El batxillerat és una etapa educativa dins de l’ensenyament secundari postobligatori a la qual pots accedir directament havent superat l’ESO. Són estudis que preparen per a estudis posteriors (superiors) i per a la vida laboral. La permanència en règim escolaritzat pot arribar fins als 4 anys com a màxim.

El batxillerat està organitzat en 3 modalitats:

  • Ciències i tecnologia
  • Humanitats i ciències socials
  • Arts

El títol de batxillerat que es dona als alumnes que han aprovat les matèries. És igual per a tots els alumnes independentment de la modalitat que hagin cursat.

Un cop acabat el batxillerat, es pot:

  • Accedir a ensenyaments de formació professional, artístics o esportius.
  • Accedir a estudis universitaris, prèvia superació de les proves d’accés a la universitat (PAU).
  • Incorporar-se al món laboral.
curriculum1