L’AVALUACIÓ

Activitats d’avaluació

Les activitats d’avaluació de les matèries són programades pel professor durant el trimestre. A més a més, es realitza, al final de cada trimestre, una setmana d’exàmens durant la qual no s’imparteixen classes. L’alumne té l’obligació de presentar-se a aquestes proves que inclouen tant les matèries comunes com de modalitat.

Matèries suspeses

El professor de la matèria estableix mecanismes de recuperació (treball, examen, etc.) dels trimestrals suspesos a realitzar durant el trimestre següent. A més a més, l’alumne té l’opció de recuperar els trimestrals que no hagin pogut ser recuperats en finalitzar el curs. Després de l’avaluació ordinària de final de curs (última setmana de juny), l’alumne disposa d’una convocatòria extraordinària en la qual té l’oportunitat de superar les matèries suspeses (principis de setembre). En finalitzar les proves extraordinàries, es porta a terme l’avaluació extraordinària.

Descripció de l'avaluació normativa

Requisits per passar de curs

L’alumne passa a 2n curs quan ha superat totes les matèries cursades o té avaluació negativa en 2 matèries com a màxim. L’alumne que passa al 2n curs sense haver superat totes les matèries, les ha de recuperar. L’escola organitza les consegüents activitats de recuperació i l’avaluació de les matèries pendents.

L’alumne que no passa a 2n curs, ha de romandre un any més fent el 1r. Si n’ha suspès més de 4, ha de repetir tot el curs sencer. Si n’ha suspès 3 o 4, té l’opció de repetir-les totes o de repetir només les suspeses.

L’alumne que en finalitzar el 2n curs té avaluació negativa en algunes matèries, es matricula d’aquestes matèries no havent de tornar a cursar les ja superades.

Promoció batxillerat normativa
Normativa Currículum Batxillerat