ESTRUCTURA CURRICULAR

Com estan organitzades les matèries?

Les matèries de batxillerat estan organitzades en dues grans parts:

  • Part comuna que és igual per a tots els alumnes i que està formada per les matèries comunes: llengua i literatura catalana, llengua i literatura castellana, llengua estrangera, filosofia, ciències del món contemporani, educació física, història, cultura religiosa i tutoria.
  • Part diversificada que és la que canvia d’uns alumnes a uns altres. Està formada per les matèries que cada alumne ha de triar i que comprèn matèries pròpies de cada modalitat, matèries específiques (que no estan vinculades a cap modalitat en concret) i treball de recerca (treball d’investigació que realitza l’alumne assessorat per un tutor-orientador preferentment durant el 2n curs)

Dotació horària de les matèries

  • Part comuna: 15 hores a la setmana a 1r de batxillerat i 14 hores a la setmana a 2n.
  • Part diversificada: 16 hores a la setmana tant a 1r com a 2n de batxillerat. La dotació horària de cada matèria de la part diversificada és de 4 hores setmanals. El treball de recerca no en té ja que es porta a terme en paral·lel a les hores lectives pròpies de les matèries.

La part diversificada

L’alumne ha de cursar 4 matèries del currículum diversificat tant a 1r com a 2n de batxillerat. D’aquestes 4 matèries:

  • 2 són obligatòries (o una és obligatòria i per l’altra es donen dues opcions) de la modalitat que ha triat l’alumne (el centre les decideix).
  • 1 és triada per l’alumne i ha de ser de la pròpia modalitat, i
  • 1 és triada per l’alumne i ha de ser de la pròpia modalitat o d’una altra modalitat o pot ser una matèria específica no vinculada a modalitat.

Matèries obligatòries i matèries per triar

A continuació hi consten les matèries obligatòries per a cada modalitat i les susceptibles de ser triades (tant de modalitat com específiques no vinculades a modalitat).

Modalitat Arts

Matèria 1: Història i fonaments de les arts I + Història i fonaments de les arts II

Matèria 2: Dibuix artístic I + Dibuix artístic II

Matèria 3: Matèria de la pròpia modalitat a triar.

Matèria 4: Matèria de la pròpia modalitat a triar o matèria de modalitat aliena o matèria específica no vinculada a modalitat.

Estructura curricular arts

Modalitat Ciències i tecnologia

Matèria 1: Matemàtiques I + Matemàtiques II

Matèria 2: Física I + Física II o Ciències de la terra i del medi ambient + Ciències de la terra i el medi ambient II

Matèria 3: Matèria de la pròpia modalitat a triar.

Matèria 4: Matèria de la pròpia modalitat a triar o matèria de modalitat aliena o matèria específica no vinculada a modalitat.

Estructura curricular tecnològic i científic

Opció Humanitats:

Matèria 1: Llatí I + Llatí II

Matèria 2: Història del món contemporani + Geografia o Història de l’art

Matèria 3: Matèria de la pròpia modalitat a triar.

Matèria 4: Matèria de la pròpia modalitat a triar o matèria de modalitat aliena o matèria específica no vinculada a modalitat.

Opció Ciències socials:

Matèria 1: Matemàtiques aplicades a les ciències socials I + Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

Matèria 2: Història del món contemporani + Geografia

Matèria 3: Matèria de la pròpia modalitat a triar.

Matèria 4: Matèria de la pròpia modalitat a triar o matèria de modalitat aliena o matèria específica no vinculada a modalitat.

text d’espai

Estructura curricular humanístic i social