LES PAU

Quan un alumne supera el batxillerat rep la nota global de batxillerat (NBAT). Per accedir a la universitat, és obligatòria la superació de les proves d’accés a la universitat, les PAU. La nota d’accés a la universitat (NAC) s’alimenta de la NBAT i la qualificació de la fase general (QFG) de les PAU. La màxima puntuació possible de la NAC és de 10 punts.

Notes de les PAU

Les PAU tenen dues parts: la fase feneral (FG) que és obligatòria, i la fase específica (FE) que és voluntària.

Per estudis universitaris en els quals la demanda no supera l’oferta de places, la nota d’accés (NAC) és suficient i llavors direm que la nota de tall és de 5 punts.

Les PAU

Quan la demanda supera l’oferta, l’assignació de places es fa segons la nota obtinguda. S’ordena la nota dels alumnes que aspiren a plaça per aquells estudis i es van assignant fins que no en queden. En aquest cas regeix la nota d’admissió (NAD) que és la suma de la nota d’accés (NAC) i de la fase específica (FE) de les PAU. Quan es considera a nota d’admissió (NAD), la nota de tall dels estudis en qüestió la marca l’últim alumne que ha obtingut plaça. La màxima puntuació de la NAD és de 14 punts.

Nota d'admissió

Ponderació de les matèries

Determinades matèries donen punts addicionals per a la nota d’admissió a determinats estudis universitaris.

Tenint en compte com es calcula la nota d’admissió, a l’hora de triar convé informar-se de quines són les matèries que, dins de la fase específica, ponderen amb “punts extra”. Les matèries que ponderen relacionades amb els estudis universitaris són publicades per les diverses universitats amb prou antelació.

Cal tenir present que des de qualsevol modalitat de batxillerat es pot accedir a qualsevol estudi universitari. Si més no, el propi sitema amb els paràmetres de ponderació, regula l’entrada d’alumnes de determinats currículums a uns estudis o altres.

Les notes de tall

La nota de tall per a un determinat estudi universitari és la nota de l’últim alumne que ha aconseguit accedir a l’estudi.

Així, la nota de tall no té relació amb la dificultat dels estudis sinó amb la relació de la demanda de places i l’oferta per part de la universitat. A major demanda en referència de l’oferta, més alta és la nota de tall.

Com que les notes de tall no pateixen grans canvis d’un any per l’altre, també és interessant conèixer-les a manera d’informació per veure la nota a la qual cal tenir per uns estudis o altres. Això pot orientar per saber abans d’iniciar els estudis de batxillerat o durant la seva realització si es pot aspirar a determinats estudis.

La part important de la nota d’accés (NAC) i, per tant, la nota d’admissió (NAD), es configura a partir de la nota global de batxillerat. Així, des del precís moment en què es comencen els estudis de batxillerat ja s’està treballant per aconseguir una qualificació que permetrà a l’alumne tenir més o menys portes obertes.