METODOLOGIES

Davant una societat canviant, necessitem plantejar una nova forma d’educar, amb unes metodologies que ajudin a adquirir uns coneixements molt més competencials, preparant els alumnes per a la vida, confiant en les seves possibilitats i capacitats. A partir del treball per projectes, l’aprenentatge basat en problemes, la investigació seguint el mètode científic, el servei, etc. potenciem el treball cooperatiu i afavorim l’autonomia de l’alumnat. Amb aquestes metodologies convertim els alumnes en els veritables protagonistes del procés d’ensenyament-aprenentatge.

Treballem amb materials propis elaborats per l’equip docent.

Taller arts
exposició oral
laboratori