ACCIÓ TUTORIAL

La tutoria prioritza l’acompanyament de l’alumne durant l’etapa i la seva orientació acadèmica i professional de cara als estudis posteriors. L’acció tutorial es vertebra en sessions grupals i en sessions individuals tutor-alumne.

El seguiment de l’alumne és continuat per part del tutor que està informat en tot moment de l’evolució dels seus tutorats. Per tal de posar en comú la situació de l’alumne, l’equip docent es reuneix periòdicament. El contacte amb la família és constant i es fan tantes reunions tutor-família com calgui per fer el seguiment acurat de l’alumne. S’estableix com a mínim una entrevista tutor-família per a cada curs.

El seguiment de l’alumne fet pel tutor pot ser complementat per la intervenció del servei d’orientació psicopedagògic de batxillerat. Aquest departament té cura de complementar l’orientació acadèmica i personal dels alumnes, realitza diverses derivacions externes quan es detecta la possibilitat d’algun trastorn i dissenya plans individuals i protocols que permeten atendre la diversitat. També assessora i col·labora en la formació de tutors.