EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Currículum
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
E-TAC
Programes internacionals

El nostre projecte educatiu segueix l’estil metodològic de l’Escola Pia de Catalunya, que promou que els alumnes siguin capaços de desenvolupar la seva personalitat, actuar per millorar la societat i de construir coneixement.

 

Atenció a l’alumnat

Treballem a partir de les capacitats personals de cada alumne, intentant oferir una educació integral, amb activitats escolars i extraescolars que ajudin al creixement personal tot potenciant les seves aptituds. L’atenció personalitzada és l’eix vertebrador de la formació i una eina bàsica per atendre la diversitat i la singularitat de l’alumnat. També disposem d’atenció psicopedagògica específica.

Escola multilingüe

Els nostres alumnes poden escollir, dins el currículum optatiu, una quarta llengua (alemany o francès) que poden mantenir durant tota l’etapa d’ESO i batxillerat. A més, els oferim participar a les proves oficials d’idiomes que acrediten els coneixements assolits.

> Estada al Canadà (2n, 3r i 4t)

> Batxillerat Dual (3r, 4t, 1r i 2n de batxillerat)

> Estada d’estiu a Southampton

Metodologies

Davant una societat canviant, necessitem plantejar una nova forma d’actuar, amb unes metodologies que ajudin a adquirir uns coneixements molt més competencials, preparant els alumnes per a la vida, confiant en les seves possibilitats i capacitats. A partir del treball per projectes, l’aprenentatge basat en problemes, la investigació seguint el mètode científic, el servei, etc. potenciem el treball cooperatiu i afavorim l’autonomia de l’alumnat.

Presentacions reunions famílies 2023

1r ESO

2n ESO

Estades lingüístiques

MUNICH

LONDON