Atenció a la diversitat

L’equip psicopedagògic complementa la tasca realitzada per l’equip de tutors i professors per tal de donar suport en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes i realitzar un acompanyament personalitzat oferint respostes educatives ajustades a les necessitats acadèmiques i personals de cada alumne.

L’equip psicopedagògic de l’ESO a l’Escola Pia Santa Anna de Mataró està format per la psicopedagoga, els coordinadors del cicle, el director acadèmic i la directora pedagògica.

Atenció individual

Es requereix la intervenció de l’equip psicopedagògic quan, a partir de l’observació i coneixement de l’alumne per part del tutor, conjuntament amb la família i l’equip docent, es detecten possibles dificultats d’aprenentatge, emocionals o conductuals dels alumnes. Davant d’aquesta detecció es realitza una valoració psicopedagògica dins la mateixa escola amb la finalitat de determinar les estratègies d’interveció que cal seguir.

Si s’escau, s’establiran coordinacions amb els professionals que intervenen en l’educació de l’alumne (logopeda, psicòlegs…) així com d’altres equips vinculats a l’entorn educatiu, com ara EAP, CSMIJ, Serveis Socials, etc.

Projecte Empenta

Aquest projecte està pensat bàsicament per alumnes de 4t i, excepcionalment algun alumne de 3r d’ESO. El perfil dels alumnes que entren dins d’aquest projecte presenten desmotivació vers les tasques acadèmiques i valoren positivament l’aprenentatge d’un ofici i la integració al món laboral.

Participant d’aquest projecte poden fer estades a empreses on poden desenvolupar activitats pràctiques que els resulten més atractives, motivadores i engrescadores.

Una part de l’horari escolar es desenvolupa seguint les matèries i continguts que pertoquen pel nivell acadèmic i l’altra part es fa a l’empresa assignada.

Si l’avaluació per part de l’escola i de l’empresa és positiva, s’acredita a l’alumne el títol d’ESO.

Aula SIEI

Els suports intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI), abans USEE, són uns recursos intensius per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials que ho necessitin. El SIEI és un recurs per al centre, que se suma als suports universals i addicionals per a la inclusió. Les unitats SIEI són recursos per facilitar l’atenció educativa i promoure la participació en entorns escolars ordinaris als alumnes amb discapacitats intel·lectuals, trastorns generalitzats del desenvolupament i trastorns de l’espectre autista.