CURRÍCULUM DE L’ESO

QUÈ ÉS L’ESO?

L’ESO és l’última etapa de l’ensenyament obligatori, consta de quatre cursos i s’imparteix a l’edifici de l’escola de Mar.

Està formada per cinc línies, augmentant una línia respecte les quatre que hi ha a primària. Això vol dir que a 1r d’ESO hi ha una important incorporació d’alumnes nous procedents d’altres escoles.

Els grups es creen a 1r i es mantenen durant tota l’etapa. Estan formats per la barreja d’alumnes provinents de les línies de primària i d’aquests alumnes nous que s’incorporen en aquesta etapa a l’escola.

L’especial preocupació per atendre les necessitats que presenta la diversitat del nostre alumnat és, sens dubte, un dels reptes més importants als quals ens hem d’enfrontar com a professionals dedicats a l’ensenyament. Des del principi d’escola oberta, comprensiva i integradora, intentem donar respostes positives i viables.

L’atenció a la diversitat és un projecte que a l’escola i al llarg dels últims cursos ha anat guanyant rellevància i s’ha anat consolidant en l’aspecte organitzatiu. A més de ser un dels eixos vertebradors més importants que contempla la legislació vigent, és un dels pilars de l’estil metodològic de l’Escola Pia de Catalunya.

Què es pot fer en acabar l’ESO?

Els alumnes que obtenen el títol de graduat en ESO poden accedir al batxillerat o bé fer un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d’accés) o d’arts plàstiques.

A partir dels 16 anys, si no es té el títol de graduat en ESO, es pot accedir als estudis següents:

> programes de formació i inserció (PFI)

> formació de persones adultes

> ensenyaments d’idiomes (des de l’edat de 14 anys es pot estudiar un idioma diferent del que s’ha cursat a l’ESO)

Què és l'ESO

> ensenyaments elementals i professionals de música, dansa, un cop superada la prova específica.

Si no es té el títol de graduat en ESO, a partir dels 17 anys es pot accedir als cicles formatius de grau mitjà si se supera la prova d’accés.

A partir dels 18 anys, si s’ha cursat 4t d’ESO i es tenen com a màxim 5 matèries suspeses, en el mateix centre i durant els dos anys següents, es pot accedir a la convocatòria anual per superar-les i així obtenir el graduat en ESO. En determinats casos, el requisit d’edat pot ser inferior als 18 anys. A més, a partir dels 18 es té accés a la prova lliure per obtenir aquest títol. Un cop acabada l’etapa també es pot accedir al món laboral.

ESTRUCTURA CURRICULAR

Les matèries de l’etapa d’educació secundària obligatòria (ESO) estan organitzades en tres grans parts:

> Part comuna que és igual per a tots els alumnes i que està formada per les matèries de Llengua catalana, Llengua castellana, Llengua estrangera, Matemàtiques, Ciències socials, Ciències naturals, Educació física, Cultura religiosa, Música, Visual i plàstica i Tutoria.

> Part diversificada d’assignatures optatives que és la que canvia d’uns alumnes a uns altres, perquè està formada per les matèries que cada alumne ha de triar.

> Itinerari d’aprenentatge de 1r a 3r. Un Itinerari d’arenentage és una manera d’aprendre de forma competencial i contextualitzada, on les activitats serveixen per descobrir i investigar els problemes, reptes o preguntes plantejades. Els alumnes tenen un rol actiu, dialoguen, discuteixen, elaboren, col·laboren mútuament per assolir objectius comuns. En el Itineraris els continguts s’integren de manera natural.

> Projecte de recerca a 4t: està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar contingut de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

LA TUTORIA

A l’ESO entenem la tutoria com l’acompanyament personalitzat del procés d’aprenentatge i d’escolarització de l’alumnat. És un eix vertebrador de la formació i una eina bàsica per atendre la diversitat i la singularitat dels nostres alumnes.

Tot i que la responsabilitat de l’orientació educativa i de l’acció tutorial és de tot l’equip docent, el tutor de l’ESO és una figura fonamental. Les seves funcions són les de conèixer, acompanyar, formar, orientar i vetllar pel benestar de l’alumne dins l’escola.

Les actuacions de tutoria i d’orientació responen a criteris ajustats als nivells de l’etapa i a plantejaments adequats als nivells i ritmes d’aprenentatge competencial de l’alumne. Tot això queda recollit en un Pla d’acció tutorial (PAT) que dona resposta a una manera de treballar, de fer del centre, projectada cap al desenvolupament integral dels alumnes.

APRENENTATGE COOPERATIU

Un dels elements transformadors de l’educació és l’aprenentatge cooperatiu (AC). Considerem que una òptima aplicació del programa cooperar per aprendre, per la transmissió de coneixements i la relació professor-alumne, afavoreix la inclusió dels alumnes potenciant el treball de les habilitats relacionades amb la cooperació, el respecte i la tolerància, possibilita l’autoregulació dels alumnes així com l’autoavaluació i la co-avaluació i, en definitiva, afavoreix i millora l’aprenentatge de tots els nens i nenes.

L’AC esdevé una metodologia de treball no únicament en els itineraris d’aprenentatge sinó en qualsevol àrea curricular. És un element més del projecte SUMMEM i actualment a tots els cursos de l’etapa ja es treballa de manera cooperativa en diferents nivells de profunditat.