Pàgina d’Inici ESO

Què és l’ESO?

Què és l’ESO?
Estructura curriular
Tutoria a l’ESO

L’ESO és l’última etapa de l’ensenyament obligatori, consta de quatre cursos i s’imparteix a l’edifici de l’escola de Mar.

Està formada per cinc línies, augmentant una línia respecte les quatre que hi ha a primària. Això vol dir que a 1r d’ESO hi ha una important incorporació d’alumnes nous procedents d’altres escoles.

Els grups es creen a 1r i es mantenen durant tota l’etapa. Estan formats per la barreja d’alumnes provinents de les línies de primària i d’aquests alumnes nous que s’incorporen en aquesta etapa a l’escola.

L’especial preocupació per atendre les necessitats que presenta la diversitat del nostre alumnat és, sens dubte, un dels reptes més importants als quals ens hem d’enfrontar com a professionals dedicats a l’ensenyament. Des del principi d’escola oberta, comprensiva i integradora, intentem donar respostes positives i viables.

L’atenció a la diversitat és un projecte que a l’escola i al llarg dels últims cursos ha anat guanyant rellevància i s’ha anat consolidant en l’aspecte organitzatiu. A més de ser un dels eixos vertebradors més importants que contempla la legislació vigent, és un dels pilars de l’estil metodològic de l’Escola Pia de Catalunya.

Què es pot fer en acabar l’ESO?

Els alumnes que obtenen el títol de graduat en ESO poden accedir al batxillerat o bé fer un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d’accés) o d’arts plàstiques.

A partir dels 16 anys, si no es té el títol de graduat en ESO, es pot accedir als estudis següents:

> programes de formació i inserció (PFI)

> formació de persones adultes

> ensenyaments d’idiomes (des de l’edat de 14 anys es pot estudiar un idioma diferent del que s’ha cursat a l’ESO)

Què és l'ESO

> ensenyaments elementals i professionals de música, dansa, un cop superada la prova específica.

Si no es té el títol de graduat en ESO, a partir dels 17 anys es pot accedir als cicles formatius de grau mitjà si se supera la prova d’accés.

A partir dels 18 anys, si s’ha cursat 4t d’ESO i es tenen com a màxim 5 matèries suspeses, en el mateix centre i durant els dos anys següents, es pot accedir a la convocatòria anual per superar-les i així obtenir el graduat en ESO. En determinats casos, el requisit d’edat pot ser inferior als 18 anys. A més, a partir dels 18 es té accés a la prova lliure per obtenir aquest títol. Un cop acabada l’etapa també es pot accedir al món laboral.