NORMATIVA

1. L’ús dels ordinadors es farà sempre seguint les pautes del professorat.

2. Els ordinadors han d’arribar al centre amb la bateria carregada cada dia.

3. Els ordinadors sempre es guardaran en els armariets dels alumnes.

4. No es’engegaran fins que el professorat ho indiqui.

5. Entre classes l’alumne/a és el responsable del seu ordinador.

6. Els ordinadors són personals i intransferibles per evitar incidències.

7. No es poden fer servir els ordinadors als passadissos ni al pati.

8. L’alumne/a portarà el seu cable d’alimentació però només caldrà connectar-ho a la xarxa  elèctrica  quan  sigui  necessari  (si  les  bateries  estan  baixes,  o  s’està efectuant una operació de restauració o per indicació del professor), i sempre amb prèvia autorització.

9. Cal portar auriculars en les sessions on sigui necessari (idiomes, visionat de vídeos…).

10.  Cal disposar d’un llapis de memòria USB (recomanem un mínim de 4GB) per realitzar còpies de seguretat.

11. Tots els documents es desaran ordenats per carpetes de matèries a la unitat D.

12. Totes les connexions a la xarxa (webs, xarxes socials, correu…) queden supeditades a la consulta i aprovació del professor/a o responsable de l’espai d’aprenentatge on es trobi l’alumne/a.

13. Només es podran instal•lar programes que el professorat demani i es farà conjuntament a l’aula amb la seva supervisió.

14. Tothom té dret a preservar l’ús de la seva identitat i, per tant, la webcam i els micròfons només s’han d’utilitzar per enregistrar imatges i/o so quan ho demani el professor/a.

15. Si un alumne/a oblida l’ordinador a casa, realitzarà el mateix treball o un de similar de forma escrita.

16. Si es porta un llapis de memòria USB, serà només amb dades. No es poden portar al llapis de memòria USB ni jocs ni programari.