Pàgina d’Inici ESO
High School Canadà
BATXILLERAT DUAL
ESTIU A SOUTHAMPTON
INSCRIPCIONS I PREUS

BATXILLERAT DIPLOMA DUAL

L’escola ofereix per al curs vinent la possibilitat d’estudiar, amb el suport de l’organització nord-americana Academica Corporation, el Batxillerat dual adreçat als alumnes que cursaran 3r o 4t d’ESO.

El programa consisteix a cursar el batxillerat propi de forma presencial i el nord-americà de forma virtual, per tal d’obtenir la doble titulació. El programa es pot iniciar a tercer o quart d’ESO i es finalitza en aconseguir els sis crèdits exigits, que representen el 25% del currículum de High School americà. El 75% restant es convalida aprovant els crèdits del batxillerat propi.

En Danny Rosenberg, responsable de programes internacionals de l’escola, explica en què consisteix el Batxillerat Dual. Si hi esteu interessats podeu enviar un correu a mataro@escolapia.cat.

Batxillerat Dual explicació en castellà

Batxillerat Dual explicació en anglès

Batxillerat dual

Objectius

Immersió lingüística: El programa es desenvolupa al 100% en anglès, però va molt més enllà de l’aprenentatge de l’idioma. Els alumnes pensen i treballen en anglès, participen en classes magistrals i es poden comunicar diàriament amb professors nadius, participen en Live Sessions amb altres companys i, en definitiva, es defensen autònomament en anglès, la qual cosa augmenta la seva confiança i destresa.

Immersió tecnològica: La immersió tecnològica dona com a resultat el domini de les tecnologies més avançades d’aprenentatge digital. L’alumne té un paper actiu, marca el seu ritme d’aprenentatge, és responsable de la construcció dels seus coneixements i és protagonista del seu propi procés formatiu.

L’educació virtual desenvolupa la capacitat de pensament crític i destreses d’investigació i anàlisi d’informació. L’alumne fa el seu procés d’aprenentatge de manera més activa atès que no sols rep la instrucció del professor, sinó que aprèn a través de la recerca d’informació, l’autoreflexió i les diverses activitats que porta a terme de manera individual i col·laborativa.

Immersió personal: L’alumne adquireix responsabilitat i maduresa en el treball, amb un alt nivell d’autonomia, aprenentatge de la gestió del temps, capacitat d’adaptació i flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals. Aquests valors adquirits i aplicats són la garantia per a l’obtenció i superació dels petits assoliments i fites inicials que els alumnes s’aniran trobant i que, posteriorment, seran més grans en l’etapa universitària.

Preparant els estudiants per al món del segle XXI

El programa de batxillerat Diploma dual ofereix l’oportunitat d’obtenir dues titulacions simultàniament: el batxillerat del país d’origen i el nord-americà. Així, l’estudiant cursa en dues escoles diferents al mateix temps, una presencialment i l’americana virtualment.

Aquest programa prepara els estudiants per adquirir els millors nivells de competència que els ajudaran a enfontar-se amb un mercat laboral globalitzat i summament competitiu. A través d’un disseny curricular virtual, avançat i innovador, que inclou assignatures optatives, proporciona un alt nivell de preparació per als alumnes que desitgin accedir a les universitats nord-americanes.

Les classes es fan en anglès amb un professor nadiu, cosa que permet a l’alumne practicar i millorar un idioma essencial en el mercat laboral actual.

Batxillerat dual

Aprenentatge virtual

La institució Hannover de la Universitat de Stanford perveu que, cap a l’any 2019, el 50% dels cursos de secundària es faran a través de l’aprenentatge virtual. Aquest programa ajuda a preparar els estudiants en aquest món emergent en què el domini de les noves tecnologies és imprescindible.

Totes les assignatures s’imparteixen per professors qualificats i competents. Els alumnes s’hi podran comunicar a través de correu electrònic, telèfon, pissarra electrònica i missatgeria instantània.

Programa d’estudis

Si ens basem en el fet que no és necessari, per principis pedagògics, repetir en anglès allò que ja s’ha estudiat en la llengua d’origen, es pot convalidar fins un 75% dels 24 crèdits que es requereixen per obtenir un diploma High School. És a dir, que s’atorgaran crèdits a l’estudiant per les assignatures que ja hagi completat en la seva escola d’origen.

Per tant, el programa Dual exigeix només que els alumnes completin sis crèdits, que corresponen a quatre assignatures obligatòries i dues d’optatives.

La comunicació entre alumnat i professorat

– El professor està disponible durant un horari preestablert ja a l’inici del programa.

– Reunions individuals a petició de l’alumnat o del professor.

– Live sessions programades: activitats grupals de caràcter obligatori i voluntari. Són molt importants per reforçar coneixements, resoldre dubtes i practicar l’anglès.

El seguiment de l’alumnat

– Contacte dels pares amb el professor dels seus fills en qualsevol moment del curs.

– Seguiment del progrés de l’alumnat a través de contactes regulars entre la direcció del programa i el tutor dels Estats Units.

– Avaluació de l’alumnat de forma contínua amb l’observació del seu progrés i l’assoliment dels objectius de cada mòdul.

– Si no es fa cap activitat o no hi ha connexió de l’alumne durant tota una setmana, el professor dels Estats Units contactarà amb la direcció del programa del centre.

– Informe del progrés de l’alumnat a mig semestre. Si el progrés no ha estat satisfactori, s’especificaran els motius i com es  podria millorar.

– Es faran exàmens orals tant individuals com grupals per veure l’evolució de l’alumnat.

– Cada semestre s’enviarà un informe amb les qualificacions.

Batxillerat dual

Com treballa l’alumnat?

L’alumne treballa les matèries seleccionades des de casa amb l’ordinador. El Programa posa a la seva disposició totes les plataformes, sistemes i eines que necessitarà.

– Eines i programes de comunicació: entre l’alumnat i el professorat i entre professorat i famílies (s’obre un compte específic) i entre professorat i director del programa.

– Eines per consultar, penjar, treballar i realitzar tots els continguts i activitats.

Qualificacions

– Per obtenir el títol High School nord-americà, l’escola del país d’origen de l’estudiant ha d’aportar a Academica International Studies un certificat oficial de notes.

– L’alumnat ha d’aconseguir els 24 crèdits requerits per la graduació i un mínim de 2.0 Grade Point Average (GPA), és a dir, una mitjana del 70% en tots els cursos.

El GPA s’obté sumant les notes numèriques de totes les assignatures, dividida entre el número d’assignatures.

text d’espai

text d’espai

Batxillerat dual