Servei d’assessorament i reconeixement de l’experiència laboral

assessorament i reconeixement

Servei d’assessorament

Servei personalitzat que ajuda les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball per aconseguir-ho.

A qui s’adreça?

S’adreça a persones adultes interessades a obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

Què m’ofereix?

Disposar de forma individual d’un assessor especialista en una família professional que ajudarà a identificar les capacitats, interessos i objectius professionals al llarg de diferents sessions de treball.

> Entendre les possibilitats que ofereix el sistema de formació professional i els beneficis que té.

Conèixer si l’experiència laboral que es té es pot reconèixer acadèmicament per continguts d’un cicle formatiu i què s’ha de fer per aconseguir-ho.

Conèixer si els cursos de formació realitzats tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura poden ajudar a assolir un títol de formació professional.

Assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als interessos de cada usuari, trajectòria professional i temps de què es disposa.

Disposar d’un informe d’assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que cal fer i informacions pràctiques per obtenir un títol de formació professional.

Família d’informàtica i comunicacions

15 places per al CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

15 places per al CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

15 places per al CFGS Desenvolupament d’aplicacions web

Família d’administració i gestió

15 places per al CFGM Gestió administrativa

15 places per al CFGS Administració i finances

Família de comerç i màrqueting

15 places per al CFGS Màrqueting i publicitat

Família d’activitats físiques i esportives

15 places per al CFGM Conducció d’activitats físico-esportives en el medi natural

15 places per al CFGS Ensenyament i animació socioesportiva

15 places per al CFGS Condicionament físic

Inscripció al servei d’assessorament:

Pagament de la inscripció i presentació de documentació:

Les persones admeses hauran de:

– Fer un pagament de 60 € al número de compte  ES53-2038-6697-7160-0005-1188, fent constar “Servei d’assessorament” i el vostre nom i cognoms.

– Enviar per correu electrònic a mataro.fp@escolapia.cat la documentació següent:

  • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida
  • Full de protecció de dades degudament omplert
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard de pagament dels 60€.

Servei de reconeixement de l’experiència laboral

Aquest servei s’adreça a les persones amb una experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb un determinat cicle formatiu.

Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats d’almenys dos anys en el sector.

És imprescindible disposar de l’informe del servei d’assessorament o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d’un títol afí.

Imports

Els imports són:

> Per crèdit dels títols LOGSE: 40€

Per unitat formativa dels títols LOE: 18€

Servei d’assessorament i reconeixement per via telemàtica

Les actuacions del servei d’assessorament es podran fer de manera preferent de forma telemàtica.

Les actuacions del servei de reconeixement amb caràcter general es faran presencials, però es poden fer telemàticament per causa justificada segons la normativa vigent en matèria sanitària.

En el cas de la modalitat telemàtica és necessari seguir les següents indicacions:

> La persona aspirant ha de disposar d’una adreça de correu electrònic, que permeti realitzar sessions de videoconferència amb el programari Google Meet, previst per l’XTEC per usar en els centres educatius.

> L’aspirant ha de poder disposar dels recursos informàtics corresponents, per tal de que la video-reunió es pugui desenvolupar de forma adient.

> L’aspirant ha de demostrar la seva identitat mostrant el DNI/NIE a través de la vídeo-reunió.

> L’aspirant, en cap moment, pot gravar les sessions ni difondre cap imatge o contingut del desenvolupament de les mateixes.

> L’aspirant sempre ha de signar la documentació dels dossiers corresponents en primer lloc (sense la signatura de l’assessor/a) i fins que l’assessor no tingui la documentació signada per part de l’aspirant no es podrà enviar la documentació final.

> A l’aplicatiu de gestió servei FP, i en el moment de fer la inscripció del candidat dins el menú del servei d’assessorament, ha de constar en el camp d’observacions que s’ha realitzat el  servei d’assessorament i reconeixement per via telemàtica.