Pràctiques d’alumnes: Formació en centres de treball

La finalitat dels ensenyaments de formació professional és proporcionar la qualificació necessària a les persones que han d’exercir determinades professions i, com a conseqüència, col·laborar en la millora de la productivitat i de la competitivitat de les empreses i de les entitats.

Una formació professional moderna ha de ser una formació amb vincles de col·laboració amb l’empresa. Només així l’FP pot contribuir decisivament en la millora de l’economia productiva del país.

Formació en centres de treball
Formació en centres de treball
Formació en centres de treball

La formació en centres de treball

Són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l’alumnat d’ensenyaments de programes de formació i inserció, formació professional inicial, cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, ensenyaments esportius, batxillerat i ensenyaments artístics superiors, en centres de treball mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa. Aquestes prràctiques i estades formen part del programa formatiu curricular d’aquests ensenyaments.

Què aporten a l’empresa?

> Col·laboració en la formació dels joves.

> Captar futurs treballadors especialitzats.

> Coneixement del sistema educatiu i possibilitat d’estar-hi en contacte.

> No impliquen serveis retributius ni vinculació laboral.

Què és un conveni de col·laboració per a la formació en centres de treball?

És un acord subscrit amb model oficial entre l’escola i l’empresa a fi que l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris pugui realitzar pràctiques i estades formatives no retribuïdes que completen la seva formació en el centre educatiu.

Com s’estableix un conveni?

Un cop establertes les condicions entre l’escola i el centre de treball, s’ha d’omplir i signar el model oficial de conveni i que ha d’autoritzar el Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals i la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Cadascuna de les parts implicades es queda una còpia del conveni autoritzat.

Durada de les pràctiques

La durada de la formació en centres de treball serà la que estableixi el disseny curricular de l’ensenyament corresponent, organitzada en un temps de 4 hores diàries i 20 de setmanals si es compaginen les pràctiques amb l’activitat en el centre, o bé 8 hores diàries fins a un màxim de 40 hores setmanals si es fan de manera intensiva.

Escoles i centres de treball que poden establir convenis de pràctiques

Tots els centres docents d’ensenyaments postobligatoris, tant públics com privats, de Catalunya poden establir convenis de pràctiques. Pel que fa als centres de treball, s’hi poden acollir totes les empreses, professionals i organismes, així com les diverses administracions i institucions públiques.

Seguiment de la formació en centres de treball

A l’escola: El coordinador de formació professional o la persona responsable de les pràctiques. També els tutors de pràctiques professionals.

A l’empresa: Una persona responsable (tutor d’empresa) que en fa el seguiment amb el tutor de pràctiques professionals del centre docent.

A l’administració: El Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals que s’encarrega d’autoritzar els convenis i donar el suport necessari per fer el seguiment d’aquestes pràctiques.

Assegurança

Les pràctiques i estades a les empreses van acompanyades d’una cobertura per a l’alumnat que estigui matriculat i compleixi els requisits reglamentaris.

mataro.empresa@escolapia.cat