CFGS

Administració i finances

Fp dual

PERFIL PROFESSIONAL

Organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant lanormativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client/usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Tècnic superior en administració i finances

Família professional: Administració i gestió

Administració

Requisits d’accés

> Títol de batxillerat o equivalent

> Curs d’accés als cicles de grau superior (CAS) o prova d’accés als CFGS aprovada

> Títol de tècnic (CFGM) del mateix itinerari del cicle

Durada

2 cursos (2000 hores, incloses 350 de pràctiques en empresa)

Horari

Tardes de dilluns a divendres

Mòduls formatius

> Comunicació i atenció al client

> Gestió de la documentació jurídica i empresarial

> Procés integral de l’activitat comercial

> Ofimàtica i procés de la informació

> Recursos humans i responsabilitat corporativa

> Anglès

> Gestió de recursos humans

> Gestió financera

> Comptabilitat i fiscalitat

> Gestió logística i comercial

> Simulació empresarial

> Projecte d’administració i finances

> Formació i orientació laboral

> Formació en centres de treball

Què aprendràs?

Espai

> Tramitar documents o comunicacions internes

> Elaborar documents i comunicacions a partir d’ordres rebudes, informació obtinguda i/o necessitats detecades

> Classificar, registrar i arxivar comunicacions i documents

> Gestionar els processos de tramitació administrativa empresarial en relació a les àrees comercial, financera, comptable i fiscal

> Realitzar la gestió comptable i fiscal de l’empresa

> Supervisar la gestió de tresoreria, la captació de recursos financers i l’estudi de viabilitat de projectes d’inversió

> Aplicar els processos administratius establerts en la selecció, contractació, formació i desenvolupament de recursos humans

> Organitzar i supervisar la gestió administrativa de personal de l’empresa

Realitzar la gestió administrativa dels processos comercials

Atendre els clients/usuaris en l’àmbit administratiu i comercial

I després, què?

> Incorporar-se al món laboral

> Estudis universitaris de qualsevol grau (conveni amb la universitat TecnoCampus)

> Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior

Serveis que ofereix l’escola

> Borsa de treball

> Tutoria i orientació personal

> Sortides temàtiques i conferències tècniques

> Orientació psicopedagògica

AiF