CFGS

Desenvolupament d’aplicacions muliplataforma

fp dual

PERFIL PROFESSIONAL

Desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

 

Tècnic superior en desenvolupament multiplataforma

Família professional: Informàtica i comunicacions

Informàtica

text d’espai

Requisits d’accés

> Títol de batxillerat o equivalent

> Curs d’accés als cicles de grau superior (CAS) o prova d’accés als CFGS aprovada

> Títol de tècnic (CFGM) del mateix itinerari del cicle

Durada

2 cursos (2000 hores, incloses 317 de pràctiques en empresa)

Horari

Tardes de dilluns a divendres

Mòduls formatius

> Sistemes informàtics

> Bases de dades

> Programació

> Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació

> Entorns de desenvolupament

> Accés a dades

> Desenvolupament d’interfícies

> Programació multimèdia i despositius mòbils

títol

> Programació de serveis i processos

> Sistemes de gestió empresarial

> Formació i orientació laboral

> Empresa i iniciativa emprenedora

> Formació en centres de treball

> Projecte

Què aprendràs?

Espai

> Configurar i explotar sistemes informàtics

> Gestionar bases de dades: disseny lògic, integritat, consistència, seguretat i accessibilitat a les dades.

> Desenvolupament i desplegament d’aplicacions en diferents entorns, amb accés a dades, amb formularis i informes.

> Integrar continguts gràfics i components multimèdia i interactius en aplicacions multiplataforma, en aplicacions d’empresa, de jocs, d’entreteniment i d’educació.

> Desenvolupar aplicacions per a telèfons, PDA i altres dispositius IOT.

> Participar en la implantació de sistemes ERP-CRM, gestionar-ne la informació i desenvolupar mòduls personalitzats.

text d’espai

I després, què?

> Oportunitat d’aconseguir la doble titulació de tècnic superior en DAM i DAW

> Incorporar-se al món laboral

> Estudis universitaris (conveni amb la universitat TecnoCampus)

> Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior

Serveis que ofereix l’escola

> Borsa de treball

> Tutoria i orientació personal

> Sortides temàtiques i conferències tècniques

> Orientació psicopedagògica

DAM - pràctiques empresa
Classe DAM
DAM2