EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Subministrament medicaments
Currículum
DIVERSITAT
E-TAC
sites

> Integrar hàbits necessaris per afavorir l’autonomia i el creixement personal.

> Adquirir les habilitats fonamentals per tal de poder afrontar amb garanties qualsevol situació d’aprenentatge.

> Potenciar les capacitats individuals i a la vegada promoure situacions d’interacció entre els alumnes per potenciar la corresponsabilitat, la interdependència personal i la resolució de problemes.

> Fomentar el diàleg, la responsabilitat en el treball i l’esperit crític.

En definitiva, treballem les actituds i habilitats de l’estil metodològic de l’Escola Pia de Catalunya.

Com ho fem?

INNOVAMAT PER A FAMÍLIES

Racons i tallers d’aprenentatge:  aprenentatge proper i contextualitzat.

Treball per projectes: projectes intercicles i projectes d’etapa.

Treball cooperatiu: aprendre a cooperar, cooperar per aprendre.

Experimentació en la ciència: aplicació del mètode científic.

Filosofia 6-12: treball de les habilitats de pensament.

Itineraris d’aprenentatge. Aprenentatges interdisciplinaris i competencials.

Educació emocional. Coneixement i gestió de les emocions per afavorir el benestar personal i l’aprenentatge.

Competències digitals. Ús de la tecnologia com a valor afegit en els processos d’ensenyament-aprenentatge.

L’etapa de primària comprèn un període clau en el desenvolupament integral dels nens i nenes. D’una banda, de manera gradual, els alumnes han d’anar integrant els hàbits necessaris per facilitar la seva autonomia i el seu creixement personal. D’altra banda, han d’adquirir les habilitats fonamentals per tal de poder afrontar amb garanties qualsevol situació d’aprenentatge. Potenciar les capacitats individuals i a la vegada oferir situacions variades d’interacció entre els alumnes per promoure la corresponsabilitat, la interdependència personal, la resolució de problemes esdevé essencial en una etapa que té com a objectiu final el desenvolupament de les competències bàsiques.

Ser competent implica saber aplicar coneixements, habilitats i actituds per resoldre problemes en contextos diferents amb qualitat i eficàcia. Així doncs, adquirir els coneixements bàsics de cadascun dels àmbits d’aprenentatge és important per tal de poder combinar les habilitats personals i les actituds necessàries per mostrar-se competents davant les noves situacions i reptes.