Atenció a la diversitat

L’equip psicopedagògic complementa la tasca realitzada per l’equip de tutors i professors per tal de donar suport en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes i realitzar un acompanyament personalitzat oferint respostes educatives ajustades a les necessitats acadèmiques i personals de cada alumne.

Atenció individual

Es requereix la intervenció de l’equip psicopedagògic quan, a partir de l’observació i coneixement de l’alumne per part del tutor, conjuntament amb la família i l’equip docent, es detecten possibles dificultats d’aprenentatge, emocionals o conductuals dels alumnes. Davant d’aquesta detecció es realitza una valoració psicopedagògica dins la mateixa escola amb la finalitat de determinar les estratègies d’interveció que cal seguir.

Si s’escau, s’establiran coordinacions amb els professionals que intervenen en l’educació de l’alumne (logopeda, psicòlegs…) així com d’altres equips vinculats a l’entorn educatiu, com ara EAP, CSMIJ, Serveis Socials, etc.

Aula SIEI

Els suports intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI), abans USEE, són uns recursos intensius per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials que ho necessitin. El SIEI és un recurs per al centre, que se suma als suports universals i addicionals per a la inclusió. Les unitats SIEI són recursos per facilitar l’atenció educativa i promoure la participació en entorns escolars ordinaris als alumnes amb discapacitats intel·lectuals, trastorns generalitzats del desenvolupament i trastorns de l’espectre autista.