APRENENTATGE COOPERATIU

Un dels elements transformadors de l’educació és l’aprenentatge cooperatiu (AC). Considerem que una òptima aplicació del programa cooperar per aprendre, aprendre a cooperar transforma l’estructura de la classe convencional dissenyada únicament per la transmissió de coneixements i la relació mestre-alumne, afavoreix la inclusió dels alumnes potenciant el treball de les habilitats relacionades amb la cooperació, el respecte i la tolerància, possibilita l’autoregulació dels alumnes així com l’autoavaluació i la co-avaluació i, en definitiva, afavoreix i millora l’aprenentatge de tots els nens i nenes.

L’AC esdevé una metodologia de treball no únicament en els itineraris d’aprenentatge sinó en qualsevol àrea curricular. És un element més del projecte SUMMEM i actualment a tots els cursos de l’etapa ja es treballa de manera cooperativa en diferents nivells de profunditat.

cooperatiu
cooperatiu