Per què a l’Escola Pia fa 5 anys que treballem amb el projecte SUMMEM?

EL SUMMEM A LA NOSTRA ESCOLA 

Summem a infantil
summem primària
summem eso

El SUMMEM estableix un aprenentatge interdisciplinari, per competències i cooperatiu, que prepara per la vida real.

Aquest projecte vol donar respostes educatives reals als reptes de la societat del segle XXI fent una escola adequada a les necessitats dels infants i joves, trencant motllos i apostant per l’aprenentatge interdisciplinari, per competències i cooperatiu.

SUMMEM farà que l’alumne aprengui més, millor i que es prepari per a la vida real, sobretot en tres sentits:

· Motivació: que trobi més sentit i utilitat al que es treballa a l’escola per a la vida real, actual i futura. Dóna sentit al per a què serveix el que aprèn i fa a l’escola.

· Saber treballar en equip: que augmenti el seu compromís amb aprendre, que assumeixi responsabilitats individuals i aprengui a treballar i col·laborar amb els altres.

· Aprendre a aprendre i a pensar: que adquireixi l’hàbit de pensar i buscar solucions a diferents tipus de problemes.

L’alumnat desenvolupa les capacitats individuals per poder afrontar reptes col·lectius.

Es treballa amb itineraris interdisciplinaris (diferents matèries al mateix temps) i sempre amb una estructura d’aprenentatge cooperatiu. Aquests itineraris es fan a partir de metodologies molt concretes com ara la resolució de problemes, l’aprenentatge servei, el treball per projectes i la investigació/recerca.

Fins ara… Amb el SUMMEM…
Les matèries o assignatures eren independents entre elles Es treballa per reptes o projectes en què hi intervé més d’una matèria
El professorat explica; l’alumnat escolta i aprèn El professorat planeja reptes i preguntes; l’alumnat pensa, busca i proposa solucions
Treball individual Treball cooperatiu: individual i en grup
L’aprenentatge sovint queda centrat en estudiar continguts L’aprenentatge se centra en el procés d’entendre, pensar i aprendre nous coneixements i fer-se capaç d’utilitzar-los en situacions específiques
L’aprenentatge es fa a l’aula Diversos espais oberts per a l’aprenentatge
Lavaluació està centrada en exàmens escrits amb l’objectiu de posar una nota L’avaluació és un element més de l’aprenentatge. S’avalua tot el procés amb l’objectiu de millorar i aprendre, no només posar una nota

EL PROJECTE