EL SUMMEM A ESO

El projecte SUMMEM a l’ESO es fonamenta en una utilització flexible dels recursos, de l’espai i del temps, que prioritzi el treball per competències, l’aprenentatge cooperatiu entre els alumnes,  l’ús de metodologies interdisciplinàries i globalitzadores i augmenti el caràcter inclusiu.

Els nostres objectius són:

–          Posar en  pràctica i en context real els aprenentatges de les diverses àrees.

–          Ajudar a l’alumnat a detectar problemes interessants i a buscar-hi solucions.

–          Treballar per  competències, per entendre el món i actuar-hi, d’acord i a través de les actituds i habilitats de l’Estil Metodològic.

–          Donar eines als nostres alumnes per ensenyar-los a transferir coneixement, per apli-

car-lo a contextos diferents i en canvi.

–          Aprenentatges  de caràcter útil i pràctic, connectat amb les vivències de l’alumnat.

–          Garantir el caràcter inclusiu de les propostes didàctiques i el progrés de tots i cada un

dels alumnes.

–           Fer que tot l’alumnat aporti, participant d’acord amb les possibilitats de cadascú.

–          Organitzar la tasca de manera que l’alumnat es pugui ajudar mútuament.

–          Assegurar alhora el treball i l’aprenentatge individuals i les dinàmiques i actituds

del treball d’equip.

Iniciem la implementació del projecte al curs 2016-17 a 1r d’ESO, iniciant l’aprenentatge cooperatiu entre els alumnes i la implantació de dos itineraris d’aprenentatge.  Cada any incorporem un curs més. Actualment SUMMEM iniciat fins a 3r d’ESO. SUMMEM estarà implementat a tots els cursos de l’ESO al 2021. El nostre repte és arribar a destinar un 25% del temps escolar funcionant amb itineraris d’aprenentatge i utilitzant metodologies cooperatives.

summem eso 1
summem eso 2
summem eso 3
summem eso 4