La gestió de la llista d’espera del procés de preinscripció als cicles de formació professional de grau mitjà del curs 2023-2024, tant del procés d’alumnat amb continuïtat d’escolarització com del procés per a la resta de l’alumnat, es farà en un acte públic el dijous 20 de juliol de 2023 amb el següent horari:

CFGM: Guia en el medi natural i temps de lleure a les 9 h
CFGM: Gestió administrativa a les 9:30 h
CFGM: Sistemes microinformàtics i xarxes a les 10 h

IMPORTANT:
Les persones que constin en la llista d’espera podran anar personalment a l’acte o designar representant degudament autoritzat per tal que actuï en el seu nom i representació.
La no assistència a l’acte representa la pèrdua al dret d’obtenció d’una plaça.

Documentació que cal aportar:

  • Documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés (fotocòpia del resguard del títol d’ESO, certificat prova d’accés o del curs d’accés).
  • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, en el cas que es tingui i sigui vàlid.
En el moment de l’assignació de plaça us donarem documentació que caldrà que ompliu en el mateix moment, si és possible. En el cas de no ser possible l’haureu de retornar al dia següent, divendres 21 de juliol.

PLACES DISPONIBLES:

  • Guia en el medi natural i temps de lleure (MENAT): 7 places.
  • Gestió administrativa (GADM): 7 places.
  • Sistemes microinformàtics i xarxes (SMX): 5 places.