La gestió de la llista d’espera del procés de preinscripció als cicles de formació professional de grau superior del curs 2023-2024, es farà en un acte públic a la secretaria de l’escola el dimecres 26 de juliol amb el següent horari:

CFGS Administració i Finances a les 9 h
CFGS Ensenyament i animació socioesportiva a les 9:15 h
CFGS Màrqueting i Publicitat a les 9:30 h
CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma a les 9:45 h

Cal estar a l’acte puntualment a l’hora indicada.

IMPORTANT:
L’acte és dirigit únicament a persones preinscrites, que no hagin obtingut plaça i estiguin en llista d’espera.
Les persones que constin en la llista d’espera podran anar personalment a l’acte o designar representant degudament autoritzat per tal que actuï en el seu nom i representació.
La no assistència a l’acte representa la pèrdua al dret d’obtenció d’una plaça.

En el moment de l’assignació de plaça us donarem la documentació que caldrà que retorneu omplerta i signada el 30 i 31 d’agost de 9 a 13 h a la secretaria de l’escola.

PLACES DISPONIBLES:
• Administració i finances: 12 places.
• Ensenyament i animació socioesportiva: 6 places.
• Màrqueting i Publicitat: 14 places.
• Desenvolupament d’apliacions multiplataforma: 10 places.